Thông báo gửi KH v.v Đại lý phân phối APT của Baan