Tính an toàn hạ ngầm tại Hà Nội VTV1

Ba An với truyền thông