Ống Ba An – Hạ ngầm điện TPHCM 2016 (HTV)

Ba An với truyền thông