Thông báo số 12 v.v giảm thuế GTGT theo NĐ 44.2023 từ 01.07.2023_page-0001