Ống tổ hợp Ba An

Ống tổ hợp Ba An (BCP) là sản phẩm chuyên dụng bảo vệ cáp viễn thông, được sản xuất hoàn toàn bằng nguyên liệu HDPE nhập khẩu theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước.

Gối đỡ

Mã hiệu hàng hóa: GD – 

  • Dùng để giữ cố định, tạo khoảng cách giữa các đường ống.
  • Có loại giá đỡ 1 đường ống và giá đỡ nhiều đường ống.

BeaRINg_1

BeaRINg_1b