TCVN 8699:2001

Chi tiết vui lòng theo file đính kèm ở bên dưới

https://baan.vn/wp-content/uploads/2022/05/TCVN-8699-2011.pdf