Nhà máy BaAn

Hoạt động sản xuất

Kho sản phẩm

Hoạt động sản xuất