Ông Nguyễn Văn Hùng – Tổng giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Hòa Hiệp