Các cơ hội việc làm

[Myanmar] Quản đốc sản xuất

10-25 triệu Myanmar 31/08/2020 1 người

[HN] Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ

thỏa thuận HN 30/06/2020 1 người

[HN&HCM] Nhân viên kinh doanh

15-25 triệu HN, HCM 15/08/2020 10 người