Nhà máy BaAn -

Nhà máy BaAn

Hoạt động sản xuất

Kho sản phẩm

Hoạt động khối văn phòng nhà máy